Akta prawne Kolegium Lwowskiego Towarzystwa Jezusowego, 1588-1751, rkps 1170-IX, 2°, nr 1-68, kk. 209, łac., pol.

Tytuł

Akta prawne Kolegium Lwowskiego Towarzystwa Jezusowego, 1588-1751, rkps 1170-IX, 2°, nr 1-68, kk. 209, łac., pol.

Opis

Zawiera:
1. MM. Brzozdowscy intercisam sub vadio 500 marcarum Polonarum roborant, 28 IV 1588, k. 1-6.
2. Nobilis Petrus Dworzycki Nobilem Raphaelem Brzozdowski de inscriptione quodam quietat, 30 VI 1588. k. 7-8.
3. Nobilis Hieronymus Kempski G. Joannem Brzozdowski de summa 200 fl quietat, 15 II 1589, k. 9-10.
4. Nobilis Raphael Brzozdowski Nobili Hieronimo Kempski residuam medietatem sortis suae in villis Wołków et Kuhajów donat, 11 I 1590, k. 11-16.
1170 IX
5. Ugoda między Piotrem Fabrycym SJ, prowincjałem jezuitów, a miastem Lwowem, 20 VI 1608, k. 17.
6. Komplanacja między Kolegium Lwowskim SJ z jednej, a miastem Lwowem z drugiej strony, w Krakowie uczyniona, 20 VI 1608, k. 18-19.
7. Decretum inter Brzozdowskie et Lucam Robertowski, de bonis Kuhajów, 28 IX 1609, k. 20-21.
8. Decretum inter Brzozdowskie et Lucam Robertowski, 7 XII 1609, k. 22-25.
9. Generosus Gregorius Brzozdowski continuationem commensurationis seu divisionis approbat, 7 I 1610, k. 26-29.
10. Divisio bonorum inter se Generosorum Georgii et Andreae Brzozdowski fratrum germanorum, 13 I 1612, k. 30-30a.
11. Collegium Leopoliense in sortem villae Kuhajów intromissum, 28 III 1629, k. 31.
12. Intromissio Coll. Leopoliensis in sortem villae Kuhajów, 28 III 1629, k. 32.
13. Motio inter Georgium Brzozdowski et Collegium Leopoliense, 8 I 1632, k. 33-36.
14. Relatio proposita citationis Brzozdowski ex parte Collegii Leopoliensis, 16 VI 1633, k. 37.
15. Decernitur Commissio visionis inter Georgium Brzozdowski et Collegium Leopoliensem, 29 VII 1633, k. 38-39.
16. Decretum inter Collegium Leopoliensem et Georgium Brzozdowski, 9 I 1634, k. 40.
17. Decretum inter Collegium Leopoliensem et Georgium Brzozdowski, 2 IV 1635, k. 41-42.
18. Georgius Brzozdowski contra Patres Collegii Leopoliensis, protestatur visionis, 26 X 1635, k. 43.
19. Visionis fundorum intracontentorum inter G. Brzozdowski et Religiosos Collegii Leopoliensi expedita oblata, 28 II 1636, k. 44-52.
20. Patres Societatis Jesu Collegii Leopoliensis contra Officiales, 12 IV 1636, k. 54-55.
21. Protestatio contra officium ex parte Collegii Leopoliensis, Castrum Leopoliense, 20 IV 1636, k. 56-57.
22. Decretum visionis inter Georgium Brzozdowski et Collegium Leopoliensem, 24 VII 1637, k. 58-61.
23. Relatio de negatae admissionis justitiae Patrum Collegii Leopoliensis contra Georgium Brzozdowski data, 12 VIII 1641, k. 62.
24. Haeredes bonorum Podciemno et Kuchaiovia protestantur, 16 V 1646, k. 63-64.
25. Mniszkowie coniuges contumaces ex parte Collegii Leopoliensis ratione fundorum, 28 VI 1646, k. 65-68.
26. Kondycie abo warunki inter ordinis civitatis et Collegium Leopoliense strony przypuszczenia gruntu za mur dawny mieyski na ustawienie budynków Collegii takie są namówione y ab utrinque pro rato gratoque przyjęte, 23 I 1647, k. 69.
27. Alexander Słotwiński contumax, 27 VI 1650, k. 71-72.
28. Ex parte Collegii Leopoliensi relatio positae citationis, 26 VI 1653, k. 73-75.
29. Collegium Leopoliense cum Francisco Mniszek visio cum inquisitione et delineatione mappae, 26 VI 1654, k. 76-79.
30. Decretum inter Collegium Leopoliense et Franciscum Mniszek, Castellanu m Sandecensem, 5 VIII 1654, k. 80-81.
31. Collegium Leopoliense contra M. Gabrielem Silnicki bonorum Stratyn haeredem protestatur, 20 III 1658, k. 82-83.
32. Ex parte Collegii Leopoliensi relatio de causa cum Georgio Mniszek, 31 V 1661, k. 84-85.
32a. Capitaneus Międzyrzecensis ad Tribunal Regni Lublinense ex parte Collegii Leopoliensi citatur, 1661. k. 86-87.
33. Ex parte Collegii Leopoliensi Domini Francisci Mniszek Capitanei Szczyrzecensis condemnatio, 19 V 1662, k. 88-95.
34. Subditi de villa maiori et minori contra Commisionem Collegii Leopoliensis protestantur, 26 VII 1662, k. 96.
35. I. Huse de villa Berdeczków super desolationem eiusdem villae iurat, 2 VI 1673, k. 97.
36. Inter Collegium Leopoliense atque Georgium Brzozdowski decretum libertatis, 25 VI 1675, k. 98-101.
37. Ex parte Collegii Leopoliensi contra Martinum Gorzkowski protestatio et visio ministerialis, 24 X 1705, k. 102-107.
38. Ex parte Collegii Leopoliensi bonorum Podusilna et Baczów haeredes... pro Judiciis Tribunalitiis Lublinum citantur, 18 VIII 1725, k. 108-109.
39. Informatio antiquior i sumaryusz ad causam Collegii Leopoliensi cum Monialibus ratione sylvae Derewacz, 1725, k. 110-113.
40. Summaryusz spraw w Sądzie Grodzkim we Lwowie, 1625-1723, k. 114-117.
41. Anna de Brzozdowskie Robertowska bonis paternis et maternis abrenuntiat sine anno et feria documentum, 27 V 1727, k. 118.
42. Contractus ratione fabrycae cum PP. Conventualibus, 13 VII 1731, k. 119-120.
43. Causa circa fabricam cum PP. Conventualibus, 28 VII 1731, k. 121-122.
44. Relatio ex parte Collegii Leopoliensi contra Moniales Sancti Benedicti Conventus Leopoliensi, 3 XII 1731, k. 123-140.
45. Relatio ex parte Collegii Leopoliensi contra Adamum Broniewski pincernam Brestensem, 3 X 1738, k. 141-144.
46. Ex requisitione Collegii Leopoliensis famulis M. Broniewski impositum arestum, 3 X 1738, k. 145-146.
47. Ex parte Broniewski contra Collegium Leopoliensem reprotestatio, in causa Rakowiec, 6 X 1738, k. 147-148.
48. Quietatio Rdo Parocho Zimnowodensi Christophoro Skorupski, 15 VI 1743, k. 149.
49. R. P. Blasius Zimiarski, procurator, praecavendo indemnitati manifestatur, 31 V 1741, k. 150-151.
50. Decretum inter Conventum Leopoliensem Monialium S. Benedicti et Patres Collegii Leopoliensis, 13 XII 1743, k. 152-155.
51. R. P. Leo Łazecki bonorum... PP. Collegii Leopoliensi haereditatis Procurator, contra licentiosos subditos, protestatur, 5 II 1746, k. 156-159.
52. R. P. Blasius Zimiarski, Procurator Collegii Leopoliensis, in demnitati manifestatur, 31 V 1747, k. 160-161.
53. Decretum inter Collegium Leopoliensem et Conventum Monialium S. Benedicti, 28 VI 1748, k. 162-165.
54. Replika na replikę WW. Panien Benedyktynek w punktach krzywd ciężkich poniesionych w dobrach Rakowiec, Kuhajów, Pod- ciemne, 1748, k. 166-169.
55. Punkta krzywdy naszej od Panien Benedyktynek podane przez poddanych, k. 170-171.
56. Replika na punkta krzywd ciężkich Kollegium Lwowskiemu niby od Konwentu W. Panien Benedyktynek poczynione, k. 172-175.
57. Protestatio ex parte Collegii Leopoliensi contra Ludovicum Kalinowski, 27 X 1749, k. 176-179.
58. Manifestatio Collegii Leopoliensi contra L. Kalinowski ratione invasionis Jawszczovensium, 25 III 1750, k. 180-181.
59. Protestatio ex parte L. Kalinowski contra Collegium Leopoliensem, 26 III 1750, k. 182-183.
60. Protestatio Collegii Leopoliensi contra L. Kalinowski ac alios una cum visione, 1 VI 1750, k. 184-189.
61. Sprawa Kalinowskiego w Sądzie Grodzkim we Lwowie, 1 VI 1750, k. 190.
62. Protestatio D. L. Kalinowski contra Collegium Leopoliensem ratione fundorum Milaticensium, 2 VI 1750, k. 191-192.
63. R. P. Josephus Glower, Rector Collegii Nobilium, in bona lapideae Affendykowska intromissus, 17 VI 1750, k. 193-194.
64. Inter Collegium Leopoliensem ab una, et Conventum Monialium S. Benedicti parte ex altera complanationis amicabilis roboratio, 10 X 1750, k. 195-198.
65. Relatio ex parte Collegii Leopoliensi contra MM. Kalinowskie et alios pro Judiciis Castri Leopoliensis, 1750, k. 199-204.
66. Instrumentum super continuationem liberae incisionis in silvis Grodecensibus pro parte villae Rzeczyczany, 2 IV 1751, k. 205-206.
67. Oblata prorogationis expediendae condescensionis in fundo bonorum intracontentorum, 11 IX 1751, k. 207-208.
68. Pokwitowanie Władysława Żołtowskiego, rektora Kollegium Lwowskiego na odebrane pieniądze od bpa Samuela Głowińskiego, 7 I 1751, k. 209.
Prow.: Ze zbiorów Antoniego Schneidera.

Data

1588-1751

Język

Typ

Format

PDF

Źródło

rkps 1170-IX

Pliki

1170-IX_cz1_1-70.pdf
1170-IX_cz2_71-140.pdf
1170-IX_cz3_141-210.pdf
1170-IX_cz4_211-280.pdf
1170-IX_cz5_281-350.pdf
1170-IX_cz6_351-404.pdf

Kolekcja

Cytat

“Akta prawne Kolegium Lwowskiego Towarzystwa Jezusowego, 1588-1751, rkps 1170-IX, 2°, nr 1-68, kk. 209, łac., pol.,” Jezuickie Archiwum Cyfrowe, Dostęp 15 lipca 2024, https://jac.ignatianum.edu.pl/items/show/396.